شرکتهای سبدگردان یکی از انواع واسطه های مالی هستند که به عنوان نماینده از طرف سرمایه گذار و به نام سرمایه گذار، به سرمایه گذاری در بازارسرمایه می پردازند. مفهوم سبدگردانی اختصاصی بدین معنا است که برای هر فردی متناسب با ریسک پذیری و موقعیت وی سبد سهام تشکیل میگردد.

تعیین میزان ریسک پذیری هر سرمایه گذار توسط کارشناسان شرکت سبدگردان تعیین میگردد، این کارشناسان با بررسی موقعیت درآمدی ، هزینه ای و توان پس اندازیِ درآمد مازاد هر فرد و بررسی هدف فرد از سرمایه گذاری اقدام به برآورد میزان ریسک پذیری فرد می کنند.

کارشناسان شرکت سبد گردان با تجزیه و تحلیل سهام موجود در بازار به بهینه سازی سبد سهام سرمایه گذار کمک کرده و در جهت بالا بردن ارزش دارایی های سرمایه گذار اقدام می نماید .