محاسبه بازده و فرم ها

محاسبه بازده سبد اختصاصی و بازدهی سبدگردانی     دانلود فایل
قرار داد سبد گردانی اختصاصی     دانلود فایل
فرم کسب اطلاعات مشتریان حقوقی     دانلود فایل
فرم کسب اطلاعات مشتریان حقیقی     دانلود فایل