مزایای شرکت های سبدگردان چیست ؟
از مزایای خدمات شرکت سبدگردان میتوان به موارد زیر اشاره داشت:

مدیریت کارا در تشکیل سبد سهام بهینه برای سرمایه گذاران
خرید و فروش به موقع سهام جهت کاهش ریسک سبد و به حداکثر رساندن بازدهی
جلوگیری از قرار گرفتن سرمایه در معرض رفتارهای هیجانی بازار
ارایه گزارشهای دوره¬ای به سرمایه¬گذار، که سرمایه¬گذار را نسبت به عملکرد سبد مطلع می¬سازد
بهره¬مندی از تیم تحلیلی متخصص در زمینه سرمایه¬گذاری در بورس و تشکیل سبد سهام بهینه

laptop-2298286_1280 (2)

کارمزد سبدگردانی
کارمزد سبدگردانی سینا از دو بخش تشکیل می‌شود:
۱٫ ثابت: ۱% درصد از میانگین ارزش سبد خواهد بود که در طول مدت قرارداد به صورت روزانه محاسبه و توسط شرکت سبدگردان در انتهای قرارداد دریافت خواهد شد.
۲٫ مبتنی بر عملکرد: این کارمزد به صورتی تدوین شده که منافع شرکت سبدگردان و سرمایه‌گذار در یک راستا تعریف می‌شود. بدین صورت که اگر در طول یک سال تا سقف ۲۰% سود برای سرمایه‌گذار شناسایی شود، کل سود متعلق به سرمایه‌گذار بوده و اگر بیش از این مقدار سود شناسایی شود شرکت سبدگردان در ۲۰% مازاد سود، با سرمایه‌گذار شریک خواهد بود.