منافع سبدگردانی برای اشخاص ثالث

ارائه خدمات سبدگردانی توسط شرکت، به جز سهامداران شرکت، کارکنان، مشتریان و هم چنین کارمزد تعلق گرفته طبق مقررات معاملاتی به نهادهای نظارتی ،کارگزار و سازمان امور مالیاتی منافعی برای اشخاص ثالث نخواهد داشت.

منافع سبدگردانی