شرح وظایف اجرایی واحد صندوق

شرکت سبدگردان سینا

شرح وظایف اجرایی واحد صندوق

شایان ذکر است که موارد فوق جزءکارهای روزمره صندوق ها نبوده و بدیهی است که در انجام امور روزانه صندوق های سرمایه گذاری مسائل و موضوعات متعددی خارج از موارد پیش بینی شده رخ می دهد که موارد فوق مطرح نگردیده است.

کارهای روزانه صندوق به شرح ذیل می باشد:

فرآیند محاسبات NAV

 • محاسبات NAV:

الف: امور بانکی
 • تهیه کلیۀ صورتحساب‌های بانکی

تمامی حساب های بانکی متعلق به صندوق روزانه باید با نرم افزار صندوق چک شود و در صورت وجود مغایرت سند مربوطه در نرم افزار با شرح توضیحات ثبت گردد.

 • ثبت کلیه دریافت / پرداخت‌های روز قبل مطابق صورتحساب بانکی

این دستور پرداخت‌ها میتواند شامل خرید و فروش‌های روزانه سهام برای شرکت باشد، یا شامل کارمزد ارکان یا تتمه صدور و یادرخواست ابطال باشه (در خصوص صندوق‌های صدور و ابطالی) یا شامل مخارج مجمع و غیره می‌باشد که ما باید هر دریافت و پرداخت را با توجه به کد تفضیل مربوطه در سیستم نرم افزار ثبت نمائیم.

 • تایید / رد درخواست‌های صدور و ابطال

در خصوص درخواست‌های صدور و ابطال کارشناس صندوق در روز کاری جاری صندوق ممکن است اقدام به ثبت صدور و ابطال     در نرم افزار صندوق نماید و در روز کاری بعد قبل از محاسبه NAV اگر سرمایه‌گذار اقدام به حذف صدور و ابطال نکند کارشناس مربوطه می‌تواند محاسبات NAV انجام دهد.

 • مغایرت گیری صورتحساب بانکی با خروجی تراز آزمایشی تفصیلی سیستم

بعد از ثبت سندهای حسابداری صندوق ما مانده بانک را با صورتحساب بانکی مقایسه می‌کنیم و در صورت وجود مغایرت درمانده بانک سندهای حسابداری را دوباره چک می‌کنیم و مغایرت را برطرف می‌کنیم.

 • اخذ تأییدیه از متولی برای پرداخت‌های ثبت شده
 • صدور چک جهت تسویه با مشتریان بعد از محاسبه NAV
 • ارسال چک تسویه با مشتریان به بانک جهت انجام
ب: امور معاملات
 • انتقال فایل معاملات به سیستم
 • ثبت سند اصلاح مانده حساب به منظور رفع مغایرت‌ بین سیستم صندوق و کارگزاری
ج: امور مجامع و اخطارها
 • کنترل اخطارهای مربوط به مجامع داراي سود و تعیین زمان پرداخت سود طبق آگهی منتشر شده در کدال بعد از بازگشایی نماد
 • کنترل اخطارهای مربوط به مجامع افزایش سرمایه اعمال افزایش سرمایه بعد از بازگشایی نماد
 • اعمال پذیره نویسی در صورت شرکت در مجمع افزایش سرمایه
 • کنترل آگهی ثبت افزایش سرمایه در سامانه کدال برای سهام غیرقابل فروشی که برگ سهم آنها دریافت نشده است.
د: امور اداری روزانه
 • ثبت درخواست وجه بابت معاملات فروش در سیستم کارگزاری/ ثبت فیش بانکی بابت تسویه معاملات خرید
 • ایجاد و ارسال فایل XML در سامانه سنم
 • گزارشات دوره‌ای:

  • تهیه گزارش افشای پورتفو: گزارش افشای پورتفو در پایان هر ماه تهیه و تا روز 10 ام ماه الزاما در سامانه کدال و تارنمای صندوق افشا می‌شود.
  • تهیه گزارشات هیئت مدیره
  • تهیه گزارش صورتهای مالی منتهی به هر فصل
  • تهیه گزارش معاملات فصلی
  • تهیه اظهارنامه مالیاتی
 • امور مربوط به ارکان صندوق:

  • تهیه دستور پرداخت حق الزحمه ارکان شامل مدیر، متولی، حسابرس و هزینه‌های نرم‌افزار
  • تهیه مدارک مربوط به چک لیست متولی و حسابرس در پایان هر دوره
  • پاسخ چک لیست متولی
 • مغایرت گیری بین حساب‌های بانکی صندوق با نرم افزار صندوق و ثبت سندهای مربوطه
 • مغایرت خرید و فروش سهام در نرم افزار با کارگزاری درج سندهای حسابداری مربوط به روز مذکور
 • بارگذاری فایل معاملات در نرم افزار
 • اعمال مجامع دارای سود، افزایش سرمایه، تقدم های اعمال نشده
 • محاسبه NAV تا قبل از ساعت 14 باید صورت پذیرد در غیر اینصورت باید با هماهنگی متولی و سازمان محاسبات صورت پذیرد
 • دانلود فایل XML از نرم افزار و بارگذاری فایل XML درسامانه سنم تا قبل از ساعت 16