آیا آورده سرمایه‌گذاری می‌تواند غیر از وجوح نقد (اوراق و …) باشد؟

بلی