آیا از سبدگردان سینا می توان درآمد ثابت ماهیانه برداشت کرد؟

بلی در قالب صندوق درامد ثابت