آیا امکان انتقال سهم‌هایی که در کد شخصی داریم به سبدگردان وجود دارد؟

کاملا توافقی صورت می‌گیرد.