آیا صندوق درآمد ثابت سپهر سودمند سینا، سود دوره ای پرداخت می کند؟

صندوق سپهر سودمند سینا، سود دوره ای ندارد. سود این صندوق به صورت روزشمار محاسبه شده و به قیمت واحدهای سرمایه گذاری افزوده می شود.