آیا قبل از پایان قرارداد امکان پرداخت یا واریز وجه وجود دارد؟

بلی