آیا پرداخت سود به صورت ماهانه وجود دارد؟

بلی با استفاده از صندوق درامد ثابت