آیا پرداخت سود ماهانه در سبدگردانی اختصاصی وجود دارد؟

اساسا پرداخت سود در فرایند سبدگردانی اختصاصی وجود ندارد؛ ولی چنانچه سرمایه گذار نیاز به برداشت مبالغی در مقاطع زمانی خاصی داشته باشد در مرحله عقد قرارداد باید آن را به سبدگردان اطلاع دهد و در ضمائم قرارداد پیش بینی شود. با این مکانیزم سبدگردان در انتخاب اوراق بهادار این موضوع را مد نظر قرار می‌دهد و ریسکی از این بابت به سرمایه گذار تحمیل نمی‌گردد.