حداقل میزان سرمایه‌گذاری در صندوق مشترک سیناچقدر است؟

حداقل مبلغ جهت سرمایه‌گذاری در صندوق مبلغ صدور یک واحد صندوق است.