حداقل میزان سرمایه‌گذاری چقدر است؟

در حال حاضر ۵۰۰هزار تومان است.