حداقل میزان سرمایه گذاری چقدر است ؟

از یک میلیارد تومان