ریسک سرمایه گذاری در صندوق های درآمد ثابت چقدر است؟

با توجه به این که اکثر دارایی های صندوق های درآمد ثابت را، اوراق درآمد ثابت و سپرده های بانکی تشکیل می دهند؛ ریسک سرمایه گذاری در این صندوق ها، نزدیک صفر است.