سرمایه‌گذاری در صندوق با درآمد ثابت سینا چقدر هزینه دارد؟

مجموع کارمزدها و سایر هزینه های خرید و فروش، 0.000375 از مبلغ سرمایه گذاریست.