میزان عملکرد و باردهی سبدگردانی در 6 ماه گذشته به چه صورت بوده است؟

34.27%