وجه باقی‌مانده از صدور من در صندوق مشترک سینا چه می‌شود؟

پس از ثبت درخواست صدور، مبلغ صدور هر واحد و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شما روز کاری بعد محاسبه می‌شود و اختلاف بین مبلغ واریز شده و مبلغ سرمایه‌گذاری، دو روز کاری بعد به حساب شما واریز خواهد شد. پس از مشخص شدن تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری، این تعداد به دارایی شما اضافه خواهد شد.