پس از فروش واحد های صندوق درآمد ثابت سپهر سودمند سینا، مبلغ چه زمانی به حساب واریز می‌شود؟

اگر درخواست برداشت وجه خود را در روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه قبل از ساعت ۱۵:۰۰ ثبت کنید، یک روز کاری بعد و در صورت ثبت درخواست برداشت وجه بعد از ساعت ۱۵:۰۰، دو روز کاری بعد مبلغ به حساب شما واریز می‌شود.