سبدگردانی

بلی با استفاده از صندوق درامد ثابت  
بلی
بلی
بلی
کاملا به صورت توافقی صورت می‌گیرد.
کاملا توافقی صورت می‌گیرد.
کاملا توافقی صورت می‌گیرد.
از یک میلیارد تومان
بلی در قالب صندوق درامد ثابت