صندوق سپهر سودمند

با توجه به این که اکثر دارایی های صندوق های درآمد ثابت را، اوراق درآمد ثابت و سپرده های بانکی تشکیل می دهند؛ ریسک سرمایه گذاری در این صندوق ها، نزدیک صفر است.

صندوق سپهر سودمند سینا، سود دوره ای ندارد. سود این صندوق به صورت روزشمار محاسبه شده و به قیمت واحدهای سرمایه گذاری افزوده می شود.

اگر درخواست برداشت وجه خود را در روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه قبل از ساعت ۱۵:۰۰ ثبت کنید، یک روز کاری بعد و در صورت ثبت درخواست برداشت وجه بعد از ساعت ۱۵:۰۰، دو روز کاری بعد مبلغ به حساب شما واریز می‌شود.

در حال حاضر ۵۰۰هزار تومان است.
مجموع کارمزدها و سایر هزینه های خرید و فروش، 0.000375 از مبلغ سرمایه گذاریست.