آزاده سراجی


آزاده سراجی

کارشناس حسابداری

تحصیلات:

کارشناس مدیریت آموزش

سوابق:

مسئول مالی در دانشگاه شهید بهشتی، ذکارگزاری باهنر، کارگزاری شهر، کارشناس حسابداری در سبدگردان سینا