علی میرزاپور


علی میرزاپور

مدیر توسعه کسب و کار

تحصیلات:

کارشناسی ارشد معماری

سوابق پیشین:

مدیر ارشد توسعه ایران موجو، مدیر استراتژی آکادمی میر