ملیحه السادات رسولی


ملیحه السادات رسولی

مدیر اجرایی صندوق‌های سرمایه گذاری

تحصیلات:

کارشناس حسابداری

مسئولیت های پیشین:

حسابرس صندوق در موسسه حسابرسی بیات رایان، کارشناس صندوق در کارگزاری آینده، کارشناس ارشد صندوق در سبدگردان سرآمد، مدیر صندوق در سبدگردان سینا