مهدی شکوهی


مهدی شکوهی

مدیر مالی و اداری

تحصیلات:

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

مدارک و گواهینامه‌ها:

عضو انجمن حسابداری ایران، عضو انجمن حسابداران خبره، عضو انجمن حسابرسی ایران