نعیمه صفاری آشتیانی


نعیمه صفاری آشتیانی

کارشناس تحلیل

تحصیلات:

کارشناس حسابداری

سوابق:

کارشناس ارشد واحد مالی کارگزاری توازن بازار، مسئول نشارت و کنترل داخلی کارگزاری صبا تأمین، تحلیلگر در سبدگردان سینا

گواهی‌نامه:

اصول بازار سرمایه-کارشناسی ارزش و پذیرش، مدیریت نهادهای بازار سرمایه، تحلیلگری بازار سرمایه، نظارت و کنترل داخلی